Online broneering

Privaatsustingimused ja küpsiste kasutamine

 PRIVAATSUSPOLIITIKA

Ekesparre Butiikhotell on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

MÕISTED


Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Ekesparre Butiikhotellil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on Ekesparre Butiikhotellil Isikuandmeid.
Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Ekesparre Butiikhotelli Isikuandmete töötlemise põhimõtted.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Ekesparre Butiikhotelli teenuseid.
Leping on Ekesparre Butiikhotelli ja Kliendi vahel sõlmitud müügileping.
Veebileht www.ekesparre.ee on Ekesparre Butiikhotelli veebileht.
Külastaja on isik, kes kasutab Ekesparre Butiikhotelli veebilehte või hotelli.
Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
Teenused on igasugused Ekesparre Butiikhotelli poolt pakutavad teenused ja tooted.
Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
Müügikanalid on Ekesparre Butiikhotelli poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh on-line broneerimissüsteem, e-mail, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
Tooteportfell on Ekesparre Butiikhotelli erinevad tooted, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.ekesparre.ee või hotellis kohapeal.
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

ÜLDSÄTTED


Ekesparre Butiikhotelli juriidiline isik on Allee Residents OÜ, registrikoodiga 12561790, asukohaga Lossi 27, Kuressaare, Saaremaa vald, 93815


Isikuandmeid võib Ekesparre Butiikhotell töödelda:
• vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
• volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
• vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Ekesparre Butiikhotelli töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Ekesparre Butiikhotelli valduses olevate Isikuandmetega. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

PÕHIMÕTTED

Ekesparre Butiikhotell lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. Ekesparre Butiikhotelli eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Ekesparre Butiikhotelli kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus: Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek või õigusakt;
Õiglus: Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
Läbipaistvus: Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
Eesmärgipärasus: Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
Õigsus: Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
Säilitamise piirang: Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Ekesparre Butiikhotell soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Ekesparre Butiikhotell andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Ekesparre Butiikhotell saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Ekesparre Butiikhotellvastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus: Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED


Ekesparre Butiikhotell kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
• Andmesubjekti poolt Ekesparre Butiikhotellile avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
• Andmesubjekti ja Ekesparre Butiikhotelli tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
• Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
• Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt veebilehelt broneerimisel);
• Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
• Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
• Ekesparre Butiikhotelli poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).


Ekesparre Butiikhotell töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Ekesparre Butiikhotell põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
Seadusest tuleneval alusel töötleb Ekesparre Butiikhotell isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Ekesparre Butiikhotellil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega.

Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
• Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
• Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
• Veebilehtede külastamisel ja ostude sooritamisel kogutavad Isikuandmed. Ekesparre Butiikhotell kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
• Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
• Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
• Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
• Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
• Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Ekesparre Butiikhotell isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Ekesparre Butiikhotell hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE


Ekesparre Butiikhotell teeb koostööd isikutega, kellele Ekesparre Butiikhotell võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
• vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
• Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Ekesparre Butiikhotelli juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Ekesparre Butiikhotell säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Ekesparre Butiikhotelli poolt selleks kehtestatud korrale. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Ekesparre Butiikhotell tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Ekesparre Butiikhotellkõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Ekesparre Butiikhotell ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtutakse lapsevanema või eestkostja soovidest. Juhul kui Ekesparre Butiikhotell saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Ekesparre Butiikhotell endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Nõusolekuga seonduvad õigused:
• Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Ekesparre Butiikhotellile oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
• Ekesparre Butiikhotellile antud uudiskirja saaja nõusolekut saab tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
• Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
o Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
o Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
o Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
o Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib muuhulgas juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
o Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Õiguste teostamine:
• Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Ekesparre Butiikhotelli poole e-posti teel ekesparre@ekesparre.ee
Kaebuste esitamine:
• Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Ekesparre Butiikhotelli poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
• Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: www.aki.ee.

KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Ekesparre Butiikhotell võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. Ekesparre Butiikhotell kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
Ekesparre Butiikhotell kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Ekesparre Butiikhotelli partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Ekesparre Butiikhotell ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.


KONTAKTANDMED
Ekesparre Butiikhotelliga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil ekesparre@ekesparre.ee.


LISATINGIMUSED
Ekesparre Butiikhotellil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Eeldame, et kui asute kasutama Ekesparre Butiikhotelli veebilehte www.ekesparre.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.